Adatvédelmi szabályzat

A Vállalkozás tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az 1998. évi VI. törvény Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről, és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok előírásainak, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat szem előtt tartásával az alábbiak szerint állapítja meg a Vállalkozás.

„Vállalkozás”: a konyvelo-kanyo.hu (Kanyó Könyvelő Iroda)

Adatvédelmi rendelkezések hatálya: www.konyvelo-kanyo.hu weboldal (továbbiakban: Vállalkozás ) felhasználóinak (továbbiakban: Vevők) személyes adataira terjed ki.

Jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmazza az adatkezelés általános szabályait azaz, hogy a Vállalkozás milyen módon gyűjtheti a Vevő személyes adatait; milyen jellegű személyes adatokat gyűjthet, hogyan használhatja fel és továbbíthatja azokat, mit tesz a személyes adatok és a Vevő jogainak védelme érdekében, valamint hogy a Vevő, hogyan veheti fel a Vállalkozással a kapcsolatot az adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban.

Hogyan gyűjtheti és szerezheti meg a Vállalkozás a Vevő személyes adatait?

A Vállalkozás az alábbi módokon gyűjtheti és szerezheti meg a Vevő személyes adatait:

 • weboldalon történő regisztráció,
 • telefonos vagy e-mailes kapcsolatfelvétel, vagy
 • egyéb online űrlapok kitöltése által (például hírlevél feliratkozás).

Amikor bejelentkezik a Weboldalon, használhat „cookie”-kat más néven „sütiket” vagy egyéb hasonló eljárásokat, amelyek meghatározott információkat gyűjtenek a Weboldal használatával kapcsolatosan, amikor a Vevő belép, megtekinti és böngészi a Weboldalt. A „süti” egy adatfájl, amelyet a számítógépre vagy weboldalak felkeresésére használt mobil eszközre helyeznek el. A „sütik” több célból kerülhetnek alkalmazásra, ideértve a felhasználó érdeklődési körének és a meglátogatott weboldalak felmérését. A böngészője beállításainál letilthatja a „sütik” fogadását (a böngészője „Beállítások” vagy „Internetes beállítások” menüpontjában). Ugyanakkor a Vállalkozás felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a Weboldal néhány funkciója nem működik tökéletesen, ha a vevő letiltja a „sütik” fogadását. Ezen „sütik” nem a Vevő személyes adatait gyűjtik.

Az adatgyűjtés előtt a minden Vállalkozás minden esetben felhívja a weboldalra Látogató figyelmét az adatgyűjtés tényére. A személyes adatokat kizárólag az adatgyűjtésre vonatkozó tájékoztató a weboldalra Látogató általi megismerése és elfogadása után gyűjtheti a Vállalkozás. A weboldalra Látogató részéről az adatok megadása ennek következtében valamennyi esetben önkéntes, a weboldalra Látogató nem kötelezhető a személyes adatainak a megadására, azonban tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a személyes adatait nem adja meg, meghatározott felhasználói felületek nem nyílnak meg a számára.

A weboldalra Látogató ill. a Vevő jogosult a személyes adatainak, ezzel egy időben a regisztrációjának törlését kérni a Vállalkozástól.

Milyen jellegű személyes adatokat gyűjthet a Vállalkozás?

A Weboldal begyűjtheti a Vevő elérhetőségére vonatkozó adatokat, mint vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím és telefonszám, bankkártya adatok a fizetéshez kapcsolódóan. A személyazonosság igazolására kérheti a Vállalkozás a Vevő személyét és lakcímét igazoló dokumentumok, továbbá az adókártya számát és szkennelt másolatát. A Vevő nem köteles másolatokat küldeni a fenti dokumentumokról.

A Vevő kérdéseivel és észrevételeivel összefüggésben önkéntesen is megadhat személyes adatokat. Ugyanakkor a Vállalkozás javasolja , hogy a Vevő csak azon személyes adatait adja meg, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, amelyek egy adott vásárlás lebonyolításához feltétlenül szükségesek.

A Vállalkozás nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Vállalkozás tudomást szerez arról, hogy valamely weboldalra Látogató, Vevő az adatvédelmi törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott weboldalra Látogató , Vevő regisztrációját törölni. Erre tekintettel tehát a Vállalkozás nyomatékosan kéri, hogy a Vevő ne adjon meg semmilyen adatot faji vagy etnikai hovatartozására, politikai nézetére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozólag.

Mi a személyes adatok kezelésének a célja?

A Vevő személyes adatait a Vállalkozás arra használja fel, hogy

 • a vásárlást le tudja bonyolítani
 • válaszoljon a Vevő észrevételeire és kérdéseire
 • felmérje a vevők igényeit
 • fejlessze a Weboldalt, ideértve annak felhasználó-központibbá tételét és
 • feltárja a szervereivel kapcsolatos esetleges problémákat.

Hogyan továbbíthatja a Vállalkozás a személyes adatokat?

A Vállalkozás nem adja el, nem adja bérbe és nem kereskedik a Vevő személyes adataival. A Vállalkozás a Vevő személyes adatait kizárólag a következőknek továbbíthatja:

 • A Vállalkozáson belüli személyek, akikkel szükséges vagy célszerű a személyes adatok közlése a munkavégzés érdekében;
 • A Vállalkozás külső szolgáltatói, mint a bankszámlát és bankkártyát szolgáltató cégek (ezen harmadik személyek nem jogosultak a Vevő személyes adatait saját céljaikra felhasználni); és
 • Kormányzati szervek és egyéb harmadik személyek, ha a saját vagy mások jogvédelme, tulajdonának védelme, vagy saját biztonsága érdekében a jogszabály ezt kötelezővé teszi.
 • Amennyiben köteles a Vállalkozás a személyes adatokat kiadni, úgy gondoskodik arról, hogy ez csak a feltétlenül szükséges esetben történjen meg, és kizárólag a megkeresés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat adja meg.

Az adattovábbítás jogalapja az, hogy a Vevő ehhez hozzájárul, az online fizetés lebonyolítása érdekében.

A továbbított adatok köre: Vevő neve, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe, vásárlás jogcíme, összege és az ügylet azonosító száma.

Az adattovábbítás jogalapja az, hogy a Vevő ehhez hozzájárul, az online fizetés és a kiszállítás lebonyolítása érdekében.

Milyen módon gondoskodik a Vállalkozás a személyes adatok biztonságáról?

A Vállalkozás megfelelő technikai és szervezeti garanciákat biztosít, amelyek annak érdekében kerültek kialakításra, hogy megvédjék a Vevő személyes adatait a véletlen, jogellenes vagy jogosulatlan megsemmisítéstől, sérüléstől, elvesztéstől, megváltoztatástól, hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, továbbítástól, módosítástól, törléstől vagy egyéb felhasználástól.

A Vállalkozás továbbá szigorú belső adatkezelési szabályzata alapján biztosítja, hogy jogosulatlanul illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá a felhasználók adataihoz. A Vállalkozás belső adatkezelési szabályzata alapján a személyes adatokat kizárólag az adatok megismerésére jogosultsággal rendelkező személyek jogosultak.

Mennyi ideig kezeli a Vállalkozás a Vevő személyes adatait?

A Vállalkozás a személyes adatokat a regisztrációt követően annak törléséig kezeli. Amennyiben a regisztrációt a Vevő törli a rendszerből, a személyes adatok kezelése megszűnik, a személyes adatok ekkor biztonságos módon törlésre, azaz a rendszerben megsemmisítésre kerülnek. Egy esetleges törlés után a Vevő jogosult újabb regisztrációra a későbbiekben.

A regisztráció törlését magán a weboldalon tudja kérni a Vevő, vagy a Vállalkozás székhelyére küldött tértivevényes postai levélben, amely kifejezetten tartalmazza a regisztráció törlésére vonatkozó kérelmet.

A számviteli bizonylatokat a Vevő a számviteli rendszerre vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőig köteles tárolni.

Egyéb weboldalra mutató hivatkozás

A Weboldalon olyan harmadik személyek által működtetett weboldalakra mutató linkek lehetnek, amelyek adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata eltérhet a miénktől. A Vállalkozás nem tartozik felelősséggel e harmadik személyek által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatért. A Vállalkozás javasolja, hogy mielőtt a Vevő böngészni kezdené harmadik személyek weboldalát ,vagy mielőtt bármely személyes adatot vagy egyéb információt megad további weboldalon, olvassa el azon weboldal adatvédelmi szabályzatát is.

Az Adatvédelmi szabályzat módosítása

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsa. A módosítások hatályba lépésének időpontjáról a Vállalkozás a weboldalon keresztül tájékoztatja a weboldalra Látogatókat. A módosítások a közzététel napjával válnak hatályossá és a Weboldalon kerülnek nyilvánosságra-hozatalra.

Javasoljuk, hogy a Vevő rendszeresen nézze át az Adatvédelmi szabályzat szövegét.

A Vevő jogai és kötelezettségei

A Vevő a saját adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. Személyes adataik kezeléséről a Vevők tájékoztatást kérhetnek, a Vállakozás pedig kérésre tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a Vevő adatait.

A Vevő jogosult kérni személyes adatai módosítását, helyesbítését, illetve törlését. A Vevő bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintett Vevővel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. A Vállalkozás a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

 • Az üzemeltető adatai:

  Cégnév: Kanyó Könyvelő Iroda
  Cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. | 2. emelet 209.
  Telefon: +36 30 932 6194
  E-mail: kanyotsa@gmail.com
  Weboldal: www.konyvelo-kanyo.hu
  Adószám: 12042043-2-43
  Cégjegyzékszám: 0109870908

Jogorvoslat

Az a Vevő, aki úgy érzi, hogy megsértették személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

A Vevő a Vállalkozás adatkezeléssel kapcsolatos döntése ellen a döntésről való tudomásszerzéstől számítva 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.

2017. május 18.